espesifica es de coreia trasportadora cinquenta mm